: Hlavná stránka : Činnosť klubu : meniny:

Návštev celkom: 53088
Návštev dnes: 19

Posledná aktualizácia:
10.07.2009

Vyhotovil:
Marián Dragošek
-=[sidewinder]=-


poďakovanie:
web priestor: NETON
grafika: proximus
Činnosť klubu v roku 2006
Športový kalendár na rok 2007


28.07.2007.  S?ubica
Sobota rno a zobudil ma Miov telefont, lietanie S?ubica. Samozrejme nemem chbat, a tak vyrame v zostave Peto, Michal, Noro, ja a ofr Juraj. Zvolili sme nov prstupov cestu cez Hri?ovce, take nm to trvalo o nie?o dlhie, ete sme zisovali presn trasu cez lesy u miestnych. Po prchode na kopec klasick scenr, rozkladanie, debaty, vtipy s kopou divkov. Do 10 mint dorazil aj Jaro s Ferom Niznerom a Janom Ludvigom. Po?as prpravy dorazili aj paraglidisti, rozloili a za?ali tartova. Chvlu stpali, ale potom sa zadekovalo a li dole ako kamene a ?al tartovali za nimi, nechpal som pre?o. Peo sa rozhodol, e im to ide ukza. Na otazku "Pre?o? ke? padky id dole." odpovedal: "Ve? to maj v nzve, padky". Nakoniec sme ete pred nm postli, aby nm do toho nesko?il. Nakoniec deka prela a mohlo sa tartova. Jaro nazna?il Peovi, e ma s niie pod vyrban pe? a odtia? tartova. Dvihol krdlo, podiiel KPL-ko zavztlakovalo, pridal ete zo tri ladn kroky a u stpal, bol to ve?mi ladn, ale o to zbavnej tart. Za nm som iel ja, Po tarte to okamite stpalo a plne k?udne, tak som hne? zatiahol podvozkov achtu a pustil sa traverzom doprava. Kto iel po mne netum, ale za pr mint sme u stpali vetci. Po prechode poslednch mrakov to za?alo by o dos turbulentnejie, lene po predolej sksenosti na S?ubici mi to bolo u jedno a snail som sa lieta jemnejie ako doteraz. Zvykol som si, e okolo mna v tesnej blzkosti lieta kopa krdel, tak som si ich obzeral a sem tam zabojoval s tou turbulenciou. Zato?i sa mi vbec nedarilo. Stle ma to vyhodilo niekde za kopcom. Stpave miesta iba traverzoval. Jedna chv?ka mala viac adrenalnu, kedy som sa skoro zrazil s Norom, natastie sme to obaja v?as vybrali a ja som sa dostal do stpania za neho ako stha? na pr metrov. Bolo to ve?mi zaujmav. Jeho Flvio mi ulo v stpan, a u som iba sledoval ako s Peom to?ia o 100-200 m za mnou a za kopcom. Tam som mal strach s, tak som mroval znme miesta a skal, ale zato?enie nefungovalo. Neskr som sa pustil na prav hrebe? nad Branisko za Miom. Na Hrebeni nad veou bola termika ve?mi siln, turbulentn, zka. A vedel som sa v nej pohybova v rozmedz 50-150m nad tart. Pre v?iu vku sa mono trebalo pustit viac za hranu, ke?e stpanie malo ve?k znos. Repekt vo?i zalesnenej doline za kopcom a poh?ad na ?al hrebe? za nm mi to nedovolili. Po polhodine preletel okolo Mio a traverzoval hrebe? smerom na sever. Asi po 15 mintach som sa pustil za nm v domnen, e dolina je otvoren. Lene po prlete nad Po?anovce prilo trpk poznanie. Dolina zatvoren Mia som u nevidel - zrejme u sedel. A na cestu nazad u nebola ani vka, obloha zatiahnt. Nakoniec som pristl na protisvah v sklone asi 30 stup?ov do trojuholnka zo stranami po 300-400m obkolesenho kriakmi. Odniesol si to iba mal obl?ik na trapze, predtm ma samozrejme poriadne vyplieskalo. Pobalil so, zniesol k ceste. Samozrejme urobil som zkladnu chybu, na kopci si nezistil telefn na zvozra. A po druh, miesto pristtia nemalo takmer iadny signl. Nakoniec sme sa nejako skontaktovali, naloili moje krdlo a zali do Vynho Slavkova o 3Km ?alej. Tu sme naloili Michala. Mio mal podobn problm ako ja - njs nejak signl. Noro sadol v irokom a Peo na letisku v Mirkovciach, ?o je nie?o cez 30 Km od S?ubice. V trojici sme sa prevalili cez Branisko, v centre irokho naloili Nora, pod dia?ni?nm mostom jeho krdlo a ete ostal Peo. V Mirkovciach u bol zbalen a Obzeral miestny Dynamic, na ktorom chlapk vozil deti po drhe. Naloenie poslednho krdla a cesta do Koc. Medzi smou a deviatou sme vybalen a rozchdzame sa domov.
fotoarchív

.  Bukovec
Kto bol nech prid popis.
fotoarchívadmin

14.07.2007 sobota.  Tokaj
Druh jlov sobota a klasick rann ritul, otvorm o?i, otvram notebook a preberm ho z spornho reimu. Laco je online na skype, tak hne? zisujem, ?o s lietanm. Laco nejde, ale ak chcem mm vola Peovi. Peovi som nevolal. Po polhodine vol Gapi, a zisuje ?i idem na Tokaj. Bez vhania klasicky kladn odpove?. Okolo pol jedenstej opame Koice v zostave Peo, Noro, Ja a Mio ?orej, ako ofr a dvorn fotograf. Na kopci u boli domci divci, po?asie vborn a smer vetra tie. Postavili sme nae krdla a Peo sa rozhodol, e ide do vzduchu ako prv. Pred tm ete mala debata s ma?arskm paraglidistom ktor si rozloil padk rovno ma nieste nho tartu. Peo odtartoval bez problmov prelietal hore dole cel svah a stle iba dole a dole. Nakoniec sa vybral a na koniec pravho rebra nad star kame?olom. Tam napichol stupk, a v jednej bezchybnej skrutke vyto?il nad 1700 m.n.m. Medzitm tartovali padky a robili to, ?o vychdza z ich nzvu - jednoducho padali. Vietor sa to?il a menil silu, ale prevldal vchodn smer, take sme s Norom ?akali a ?akali. Ja som vytartoval 40 mint po Peovi, a Noro asi 10 mint po mne. Ja som nabral smer nad zpadn rebro. Cestou to dva krt nakoplo, ale bl som sa zato?i - blzko svah a ?aleko pristva?ka. Nad pravm rebrom som za?al to?i, a dotiahol to a do 200m nad tart. Sledoval som Nora podo mnou, a ctil ako termika vrazne zoslabla. Okamite som zaregistroval, e cel okolie je v tieni a Peo u to?il iba pr desiatok metrov nad tartom. Bolo jasn, e sme dolietali. Po pr mintach "vypli krenie" za?alo mi to sypa 2-2,5 m/s. S kyslou tvrou som nabral kurz na pristva?ku. Norovi skon?ilo vozenie sa nad lkami a musel vyahova podvozok. Ja som sadal pr mint po ?om. Ete sme si pozreli Peov doklz a pristtie. Vetci traja sme mali pristtia ako s ve?kej kniky, bez chyby a na nohy s krsnym odtla?enm, len koda , e niesu vide. Pokecali sme o tom, ako bolo, kde bol problm d?a, a pre?o bola odtrhov hrana termiky tak ?aleko od tartu. Zbalili sme, naloili a vrtili sa na nae zemie - sk.
Dopl?am poh?ad Pea Gaparovi?a:
Dnes na Tokaji: start 13:52, slaby vietor JJZ (po mojom starte sa stocil na J-V), stupaky sa trhali az pred kopcom, maxima okolo 5-6m/s, priemerovak 2m/s, dostup 1750m, znos stupaku z J, vo velkej vyske Z, ale ... Po 10 minutach som si vsimol malicky lenticular, a po 20 minutach sa to posralo - vo vyske kde bol strih vetra (okolo 2000m) sa zacala tvorit deka z As-Ac mrakov. Po 1:10 letu pristatie. Zo zeme boli vidiet pekne rady lentikularov v smere prizemneho J vetra, nafukovane vyskovym Z-SZ vetrom. Postupne sa to roztapalo, ale aj tak to bolo slabe. Mozno zajtra. Zajtra to vidim na J vietor s rizikom JZ na vyssich kopcoch (Bukovec) a s rizikom JV na malych kopcoch (Tokaj). Vyzera to teda na Kapusansky hrad.
fotoarchív

08.07.2007.  S?ubica
Na vkend 7-8 jla bolo naplnovovan ?alie kolo MSR v zvesnom lietan. Kvli po?asiu a zpadnej situcii sa to zruilo. V sobotu siln vietor ale na nede?u vyzeralo poasie subne. Pvodn plan bol tartova o 10:00, potom sa to presunulo na 10:30 ale Gapi aj tak doiel o 11-tej. naloili sme Vitaru, Forestra a vyrazili na cestu. Po prchode do Dbravi u nad S?ubicou krili tri padky. Mal debata na pristva?ke kvli organizcii, lebo sa trebalo vrtit po tri ?alie krdla. Potom cesta na kopec, ktor je iba pre 4x4 sam strm stpanie, jednu ?as sme si vy?apali. Na tarte u sedelo kopa pada?krov, opretch o vaky s padkmi, a len tak le?oili, lebo to bolo pre nich siln. Ale ?o nieje dobre pre padky, je dobr pre rogalo. Rozmiestnili sme sa a za?ali rozklada. Tvary oblakov nenasved?ovali tomu, e to bude na nejak ten ve?k prelet, ale ke? som videl ten f?k vedel som, e sa bude da aspo? posvahova. Km sme ?akali, druhm vvozom sa na kopec dostalo aj Jarove, Janove a Klinove krdlo, take u bolo na tarte desa rogl. D sa poveda, e vetko, ?o lieta na vchode (na rogale) bolo na S?ubici. A pod?a toho, ?o som videl na kopci, tak to asi platilo aj pre paraglidistov. Okolo pol jednej sa to za?alo riadkova na tarte a prv iel do vzduchu Juraj, za nm Ja a po mne Edo. Prv zta?ka doprava, a u to ilo. Ale po nejakom ?ase som priiel nato, e ten vzduch nie je vbec tak, ako ho poznm doteraz, ale e to nejako extrmne kope, a po pr riadnych kopancoch a nechcench zmench smeru som sa za?al dos b. Ke? som tak pozeral po combatoch sak som nerozumel. Oni tak pekne lietali a so mnou to kope. Videl som ete tartova Mia, a zazrel som aj rozbeh Pea Benka. Ale po chvili ke? som sa obzeral pred zta?kou som ho nevedel njs, lebo som bol v tom, e u let za mnou. Ale nenaiel som ho nikde v priestore. Zatia sme boli vo vzduchu tyria. V jednej chvli sme sa s Jurajom blili oproti sebe v rovnakej vke. Chcel som letiet rovno a povedal som si na?o vyhba, ve? Juraj je dobr, on ma oblet, ale zarove? mi prebleslo, ?o ke? akurt vtedy prde kopanec a bude zle. Rozhodol som sa pre zkrutu doprava a bolo po problme. Ale blb pocity z kopancov pokra?ovali a z prehadzovania sa zo strany na stranu ma u strane boleli ruky. Zazrel som Mia ako to? asi kilometer napravo od tartu, tak som sa pustil za nm. Stle to iba padalo, a ja som stle dfal, a ke? mi dolo, e to nepjde u som nemal vku na nvrat. Rozhodol som sa zaletiet na koniec dediny a pristl na lke za dedinou. Tam ma ete nad pristva?kou kvalitne vyfliaskalo, ale pristtie bolo v pohode a bez problmov. Po ?alej polhodine som videl Michala asi v polovici kopca a jeho manvrovanie nasved?ovalo tomu, e sa chyst prist. ?akal som e si vyberie moju pristva?ku, ale vybral si pole ved?a drustva. Na jeho pristva?ke fkal juh, pri?om vade inde zpad a severozpad, take vystpal cel protisvah a za nm bol samozrejme kopec dole. Ke? som ho tam videl, nebolo mi vetko jedno. Nakoniec to posadil dole svahom, ale bez pokodenia. Pobalil som, dotrepal krdlo k ceste, ?ahol si a sledova Combaty a Gapiho ako sa vozia vysoko vysoko nad hrebe?om. Jeden Combat a Gapi sa vybrali nad Spisk hrad. Po telefonte s Miom som vybral waypoint kr?ma spustil "GO TO" a hnan smdom po desiatich mintach u pijeme kofolu v tieni pohostinstva. Zdie?al tie ist pocity ako ja. Popjali sme, debatili a sledovali ako sa rogal pomaly blia k pristva?ke. Ur?ovali kto je kto a podobne. Prilo po ns zvozov auto a nabrali sme smer pristva?ka. Juraj u vyberal spry, Laco podobne, Edo niesol krdlo po poli - bol krtky. Ete sme si pozreli pristtie Jara a samozrejme nakoniec Gapi. Ete sme zbehli po moje krdlo do ved?ajej dediny a sadli do kr?mi na poletov rozbor. Juraj sa tie vyjadril, e prv hodina bol riadny "bordel", ale potom, e u sa dalo. Druhej partie sme sa nedo?kali, naliezli do auta, a to bol koniec skvelho letovho d?a. Z rozprvania ostatnch pilotov bola ci spokojnos, kad si vychutnval vetk stupky a hodiny strven vo vzduchu. Na zver d?a vtartovali vetk padky, ktor tam sedeli cel de? a pozerali ako lietame.
fotoarchív

07.07.2007 sobota.  Brehov
Je sobota rno. Nejako som sa dostal od po?ta?a k oknu, odhrnul zclonu, vyliezol na balkn. Popozeral oblohu nad letiskom. A v duchu som povedal: "Dnes by to lo". Potom som zase sadol za pc, a na vetko zabudol. Okolo deviatej vol Laco: "Marian, lietanie dnes na Brehov". Kede lietanie neviem odmietnu, okamite dvam kladn odpove?. Pred garaou som sa stretol s Michalom a Jurom. Mio si ete vymenil spru, naloili sme Daewo a zamierili do Barce po Laca a Klina. Odtia? u rovno na Brehov. Na Brehove fkalo a to doslova. Rozloili sme krdla. Ja som bol hotov ako prv a postavil sa na tart. Fukalo dos silno tak som ?akal a ?akal. Pri jednom intervale Laco kri?al,e mam tartova, ale moje posdenie situcie bolo in a ete som ?akal. Nakoniec som sko?il do rozpadu a sypal dole ako uter a na pristtie, a na zemi mi Laco hovoril, e kri?al lebo stupk driapal do neba hf lastovi?iek, a mne s toho vyla iba jedna odpove? - ete stle by som mal po?va intruktora. Cel let oni?om, kril som sa, proste hrza. U som mal skoro zbalen, ke? vytartoval Mio, Klino a Juraj s Lacom. Klino zletel a pristl na brucho, ostatn sa udrali a brsili t prmetrov hranu. Ke? prilo zvozov auto u bol na zemi aj Mio. Ja a Klino sme sa vyviezli ete raz, ale Klino nakoniec u netartoval, kvli vetru to bolo na hrane bezpe?nosti. Ja som sa postavil na tart a ?akal na zoslabnutie vetra. Po tarte som bol rozhodnut, e idem iba na zlek, tak som to namieril na pristva?ku. Rozpo?e som trochu previhol, ale vetko v pohode. Zaradil sa na pristva?ke za Laca a za?al bali. Myslm, e Laco a Juraj mali nie?o cez polhodinu vo zduchu a mio do 20 mint. Ja som s toho neastn nebol, lebo ke? som videl ako tri rogal brsia t hranu, a dos ?asto v rovnakej vke, tak som im vbec nezvidel. Ete jedno krdlo, a u by to bolo iba o tom, komu prvmu povolia nervy a pojde prist. Ja som bol spokojny po mesa?nej abstinencii to bolo skvel rozcvi?enie.
fotoarchív

20.6.2007.  
Musim sa s vami podelit o zazitok zo vcerajsieho motoroveho lietania. Janko mi poobede zavolal ci by som si nesiel polietat lebo hlasili okolo 2m/s co je pre nas idealna rychlost. Po urcitom prehovarani som suhlasil a dohodli sme sa ze sa stretneme v Komarovciach. Ked som tam dosiel okolo 18:00 Janko uz bol takmer pripraveny startovat. Kym som ja skladal Janko startoval uz len do nejakeho 1 m/s cize musel riadne behat uz aj z ohladom na jeho posledny nevydareny start. Ale predsa ked vidim to jeho typicke prerusenie behu a rychle zatahovanie podvozku nie je mi vzdy vsetko jedno. Kym som sa pripravil Janko uz pristal. Ja som bol pripraveny na start okolo 19:30. Vietor uz bol 0, nic tak som musel znova pouzit svoj osvedceny gazela styl a bol som vo vzduchu. A to vam poviem, to bolo lietanie po ktorom som uz velmi davno tuzil. Jednoducho uplna pecka. Operacna vyska od 5 do 50 m. Vzduch uplny olej. Vona poli a luk,zapadajuce slnko. Popritom som sa zabaval nahananim bociana. Myslim ze uz netreba dalej hovorit. Jednoduch moj splneny detsky sen... Tak som si to uzival a pustil som sa za sokolansky potok. A vtedy to prislo. Bol som vo vyske asi 30m a chcel som nieco nastavit pravou rukou na variu. Na pravej ruke mam zhodou okolnosti aj nudzovy vypinac motora. Uz asi vsetci tusite co bude nasledovat. Ano, presne v tom najdebilnejsom momente som si vypol motor...Bol som v 30 m a za potokom. Prva reakcia bola vytiahnut nohy a potom som sa este snazil nastartovat motor. Ale kedze som mal este stale plny plyn neslo to. Kedze uz som bol asi v 10m musel som zacat mysliet na pristatie. Tak som to polozil do pola s obilim. Pristatie bolo v pohode. To obilie ma zastavilo takmer na mieste. Skoda len ze neexistuje fotodokumentacia z toho co nasledovalo. To by ste sa urcite dobre pobavili. Kedze nebolo inej cesty ako sa odtial dostat len cez potok neostavalo mi nic ine ako vliezt obuty do potoka a preniest veci takto. Tu patri velka vdaka Miskovi G. za asistenciu. Potom to bolo uz "len" 500m cez obilie a bol som naspt na ploche. Trosku dlhsi pristavaci manever ale predsa :-). Tak som to zbalil a aj z mokrymi nohami som s dobrym pocitom isel domov. Letu zdar a presnim pristatiam zvlast.
fotoarchívMatoV

09.06.2007.  Bukovec
V piatok padlo rozhodnutie, sobota na Bukovec tart o 9:30. Pred garou som bol skr. Juraj robil posledne pravy na Combate, Noro s Lacom debatili. Po?kali sme na zvyok lieta?ov, vyrieili dopravu a opustili Koice v zostave Michal Gala, Michal ?orej, Noro, Juraj, Laco, Marian, Robo Murin, Mao Varnsky, cestou sa pridal Jaro a vo vedlri u ?akaj aj Jano Ludvig. Urobili sme prv vvoz a za?ali rozklada. Michal iel po druhu vrku a ns dos znervz?oval S a SV vietor. Postavili sme vetern rukv s toaleku a konra zo smreka. Priiel aj druh vvoz, pomaly sa dostvali to svojich letovch tvarov aj ostatn krdla. Beali debaty, sledovanie po?asia, nastavovanie postrojov a podobne. Nie?o pred druhov sa Juraj rozhodol, e ide do vzduchu, za?ho som sa postavil ja a Noro. Fklo na komoru, Combat vytartoval, ale ve?mi to nelo. Vietor sa zase oto?il a fkalo od chrbta. Pri ?alom intervale som to odplil. Celou cestou iba dole a dole, kopance takmer iadne, ale doletel som a na pristva?ku a sadol do trvy 1,5m vysokej. Km som odtia? vytrepal krdlo, mal som ?o robi. Combat som naiel nad lkami za cestou v bublinkch na kraji lesa. Par mint nato Juraj vyahuje podvozok, brzdiaci padk a sad. Na tarte u boli zoraden vetci piloti a ?akali na ten sprvny okamih. Po viac ako hodine ?akania Laco preiel dopredu a vytartoval. Pod?a informci zo tartu hore fkalo nula nula ni? od chrbta. Ke? ostatn videli ako krabe vku vytartovali tie. Michal a Jano si to namierili rovno na pristva?ku, ostatn pomaly naberali vku. Medzitm sa od zpadu blila brka. Laco videl hradbu da?a, bolo po?u hrmenie, take sa vetci presunuli nad pristva?ky a st?ali klesky na pristtie. Popristvali po okolitch lkach pobalili a smer kr?ma. Pri kofole, ?ipsoch a araidoch sme rozobrali de?, zavolali do iliny ako polietal zvyok Slovenska. Uili sme si aj trochu zdravej kodoradosti, ke? sme sa dozvedeli, e v iline neleteli vbec. Nakoniec Laco pozval na menie posedenie pri grile a klobskach s rodinami, pri?om vade okolo lietali balny. Ako zver celho d?a bola menia sa v h?adan Jurajovch okuliarov v trve Lacovej zhrady a po tme. Vyhral Michal :-). Pod?a m?a to bol jeden z najlepch rogalistickch dn, ke?e sme ho vyuili do poslednej chvle, aj ke? z h?adiska lietania bol slab.
fotoarchív

26.05.2007.  
Je piatok poobede, so spoluiakmi sedm v zasada?ke naej katedry a uvam prjemn chldok. Vybrujci telefn otriasa celm stolom, pozerm vola Laco. Musel som ho 2x zrui, ale pri prvej vo?nej chvli utekm na chodbu a volm sp. Laco hovor, e na Kojovke 5m Juh. Nevham ani sekundu a okolo pol tvrtej u mme naloen a vyrame.
V Preove ete nakladme Nora a hur na hrad. Cestou to vyzeralo tak, e na tarte ete budeme kempi minimlne do iestej. Vyliezli sme na hrad zloili z auta krdla. Ete fotka a po?me na tart. Priiel som tam ako prv a ?o nevidm, plne ticho. Prv mylienka bola: "ups, to je zl". Km sme rozkladali pridal sa k nm ete jeden pada?kr. Po obehnut hradu a sledovan svahujcich lastovi?iek sme zistili, e sce fka tak akurt, ale vchod. tart za hradom bol v tej chvli v zvetr. Pada?kr zletel a my sme ?akali a ?akali, aaaa ?akali. Noro sa sce postavil na tart, ale ani do toho najlepieho (mono najlepieho) intervalu tohto ve?era nesko?il. Obliekol som sa a vystriedal ho na tarte. Ako sme ?akali u sa za?al vietor ot?a na pol metrk od chrbta. Pozrel som na hodinky 19:11 a dal vyhlsenie 19:20 balm ke? to neprde. Zrazu v jednej chvli trochu sprava trochu z?ava to u som bleskovo stl vyrovnan, udrelo na komoru a po?ho, pustil som sa tm strmm svahom. Ve?mi zvltne pocity km krdlo nezabralo a u som letel na pristva?ku. Po pristti pozerm 19:21 a zasmial sa: "No aj tak budem bali 19:21 sice mintku neskr, ale bali". Po mne iel Juraj za nm Peo. Ako posledn Laco zletel Glidezillu po oprave nbeky. Pobalili sme a vybrali sa na kofolu o ktorej sa hovorilo cel ?as na tarte.
A zver z celho d?a:
?o sa tka lietania, tak to bolo nani?. Ale ak zoberiem do vahy aj atmosfru na tarte, debaty, vtipy a kopa smiechu, tak kad letov de? stoj zato.
fotoarchív

14.05.2007.  
Marin:
U v nede?u mi volal Laco a navrhol na pondelok Tokaj. Sce nie je u m?a zvykom odmieta lietanie, ale kvli kole som bol na pochybch. Po doobed?ajom telefonte z Lacom som rozhodnut, idem lieta. Pvodn pln bol Kapuansk hrad. Z Koc sme vyrazili okolo 14:30. Telefont z veou v Preove (hlsili 6-10 m/s v nrazoch) ns ntil pouvaova ?i s na Kapuany. Ete telefont Jarovi a bolo rozhodnut, smer Kamenica. Na Kameni?ku tie stato?ne fu?alo, ale u to bolo lietate?n. Prv sko?il Peo Raka, letelo mu to celkom dobre, tak bolo jasne, e ideme za nm. Presunul som sa na tart. V prvom vhodnom okamihu som to odplil a u som letel. Prv zat?ka do ?av bola dobr vo?ba a potom to u lo. Snail som sa dra blzko svahu, ale bolo to turbulentn. Po nejakch 10-15 mintach ma to prestalo bavi a sadol som asi 50m za Pea. Medzitm sko?ili Lacovia. Laca z twisterom to prestalo po 20 mintach bavi a iel prist, Laco z deltou vydral polhodinu. Medzitm som pomohol Peovi vynies vranu, pripravil sa na tart a up zahryzol sa do vzduchu. tart bol ve?mi pekn, "fut" tie. Pristtie bolo horie, ale mono to bolo z navy. Pred 19-tou sme opustili Kamenicu. Ete letov rozbor v kr?mi?ke a pekn de? za nami.

Laco:
Ete musm doda, e u dvno som nezail tak prudk zmenu v predpovediach po?asia (SHMU), ako v tto nede?u - pondelok. V nede?u bol na pondelok hlsen JZ, v pondelok rno takmer vchod (preto Tokaj sa stal bezpredmetnm) a o 12 takmer ?ist juh. A o sile sa radej ani nevyjadrujem. K samotnmu lietanu - ke? bolo zatiahnut, tak sa to celkom dalo, ale ke? vylo slnko, tak ihne? nasko?ili "jedovat" bublinky, ktor rozhodne nepridvali na radosti liatania. Na to, e sme tartovali medzi 17.30 a 17.55 som tak divok termiku ne?akal. A k pristtu Pea Raku - nebolo to z navy, ale nad pristva?kou bol dos dobr bordel, ktor mu urobil krt cez rozpo?et na pristtie, zobral mu asi 10 vkovch metrov a musel prist pred priekopou pri ceste. Potom u len "klasicky" odtla?il a spadkoval z cca 5m, ?o mu vrana ve?kodune odpustila. A aby sme nezabudli, Daewo FSO sa vie aj ochotne rozbehn.
fotoarchív

13.05.2007.  
Gaspi: pekne zalietal aj Jaro. Ja som to po 20 min. pohnojil. Fukalo velmi slabo, termika bola silna a uzka a svah nedrzal. Od Fintic az po Kapusan som sa plazil 50m nad stromami. Hrana lesa fungovala spolahlivo. Pri druhom vyvoze sme to 18:15 sme zabalili, lebo pol hodinu pred tym sa spustil fucak 10-13 m/s. Letiska na celom Slovensku hlasili 3-6 m/s, len veza v Presove nam prezradila ze u nich fuka 9 m/s. Lietat bol este Robo Murin na Tokaji (pol hodiny) a Robo Bojkun s Martinom na motore az ked to stichlo 19:00.Edo: Celkom dobre. Dnes Kapusany, 3hodiny, lietanie s vetronmi, 3metrove stupaky, prvy siel do 2000mnm, potom to uz bolo slabsie.
fotoarchívadmin

staršie >>
Inzercia
M E T A R

Fotoarchív 2010Podmienky lietania
H Á J

(35923 príspevkov)